تزئینات خانه

حالت نمایش:
2,500,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی صبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.مناسب برای هدیه و مورد استفاده برای میزهای پذیراییتمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانتی متر وجود دارد...

2,500,000ریال

رنگ های بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییر نمیکنند.مناسب برای میزهای پذیرایی و هدیه به خاص پسندان و هنردوستان تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانت وجود دارد...

2,500,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقع محصول تا حد دوسانت وجود دارد...

3,250,000ریال

رنگ های بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانتی متر وجود دارد.بهترین گزینه برای هدیه به عاشقان صنمایع دستی اصیل ایرانی..

3,250,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانت وجود دارد.مناسب برای هدیه به عاشقان صنایع دستی اصیل ایرانی..

3,160,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانت وجود دارد.این محصول بهترین گزینه برای هدیه به عاشقان صنایع دستی میباشد...

5,050,000ریال

رنگ های بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییر نمیکندتمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد 2 سانت وجود دارد...

5,050,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییر نمیکند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد 2 سانت وجود دارد...

6,760,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واعی محصول تا حد دو سانتی متر وجود دارد.مناسب ترین گزینه برای هدیه به عاشقان صنایع دستی اصیل ایرانی..

6,760,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییر نمیکنند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانت وجود دارد.بهترین گزینه برای هدیه به عاشقان صنایع دستی اصیل ایرانی ..

6,760,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییر نمیکند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد 2 سانتی متر وجود دارد.بهترین گزینه برای هدیه به عاشقان صنایع دستی اصیل ایرانی..

6,760,000ریال

رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام همگی طبیعی  و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد دو سانتی متر وجود دارد. بهترین هدیه برای عاشقان صنایع  دستی اصیل ایرانی..

1,960,000ریال

رنگ بندی تمام رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام  ثابت است و با شستو تغییری نمیکند.این محصول با شیک ترین بسته بندی ، بهترین گزینه برای هدیه به دوستداران صنایع دستی اصیل ایرانی است.تمامی مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف سایز بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد2 سانت وجود دارد...

1,960,000ریال

تمامی رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری نمیکنند.همه مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محول تا حد 2 سانت وجود دارد...

1,960,000ریال

تمامی رنگهای بکار رفته در رومیزی های تولید شده در شرکت فرانام طبیعی و ثابت بوده و در صورت شستشو تغییری میکنند.همه مراحل تولید این محصول توسط دست انجام شده لذا امکان اختلاف بین ابعاد ذکر شده با ابعاد واقعی محصول تا حد 2 سانت وجود دارد...

نمایش 1 تا 15 از 40 (3 صفحه)